Op donderdag 20 april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie voor de gemeente Vijfheerenlanden. De ontwerp omgevingsvisie heeft t/m 22 juni 2023 voor iedereen ter inzage gelegen.

De omgevingsvisie is opgesteld voor het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden.
De visie beschrijft de hoofdlijnen en toekomstrichting voor het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in de gemeente Vijfheerenlanden.
Eén verhaal voor de ruimtelijke toekomst van Vijfheerenlanden over mogelijkheden om te wonen, werken, recreëren, ondernemen, maar ook op een gezond, duurzaam en veilig leefklimaat.
De omgevingsvisie vormt het kader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, toekomstig beleid en het omgevingsplan. Ten behoeve van de omgevingsvisie is een (plan)Omgevingseffectrapportage opgesteld.

Na 22 juni 2023 informeert het college de gemeenteraad over de binnengekomen zienswijzen.
In het najaar van 2023 besluit de gemeenteraad over vaststelling van de omgevingsvisie.

Indien u geïnteresseerd bent, is de ontwerp omgevingsvisie incl. bijlagen hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-201540.html#extrainformatie

Als LOV hebben wij deze Omgevingsvisie bekeken gefocust op Lexmond, zie onderstaand knipsel.
De blauwe pijl betreft de randweg Lexmond, geel betreft de zoekgebieden uitbreiding woningbouw.
U vindt de volledige kaart in de Omgevingsvisie, pagina 52/53.
De LOV heeft geen zienswijze ingediend, omdat deze omgevingsvisie erg algemeen is.
Mocht het noodzakelijk zijn, dienen wij uiteraard wel een zienswijze in zodra het ontwerp van de dorpsvisie bekend is.

omgevingsvisie lexmond